بازدید دانش آموزان پایه چهارم ، پنجم ، ششم  از کارخانه اشی مش