برگزاری سفره سلامت همراه با دانش آموزان و صبحانه سلامت به مناسبت هفته جهاني كودك و روز جهاني غذا