كانديداهاي شوراي دانش آموزي سال 94 در مراسم صبحگاهي اهداف و برنامه هاي خود را اعلام نمودند