دبستان باران اندیشه ، در هفته جاری نمایشگاهی در خصوص تغذیه سالم و دانش آموز سالم در مدرسه برگزار می کند. لذا دانش آموزانی که تمایل دارند نقاشی های خود را در برگه A3 کشیده و روی مقوای رنگی بچسانند و به معاون پرورشی خانم صادقی تحویل دهند.