قابل توجه اولیا محترم و دانش آموزان دبستان هوشمند پیشرفته باران اندیشه:

مسابقه هشتمین دوره مسابقات بین المللی ریاضیات کانگرو در روز پنجشنبه 95/1/26 ساعت 9:30 در دبستان باران اندیشه شعبه 1 برای دانش آموزان ثبت نام شده برگزار می گردد. 

لذا با در دست داشتن کارت ورود به جلسه و مداد، مداد تراش، پاکن و کاغذ پیش نویس 30 دقیقه قبل از شروع در دبستان حضور داشته باشند. 

با آرزوی موفقیت