اولیای محترم پایه اول

لطفا برگه سنجش معاینات و ارزیابی وضعیت سلامتی دانش آموزان را تا تاریخ 96/06/18 به دفتر دبستان تحویل نمایید.

 با تشکر