قابل توجه اولیای گرامی، روز شنبه 1 مهر دانش آموزان ساعت 11:30 تعطیل می شوند. دانش آموزانی که سرویسی می باشند همراه با سرویس به منزل مراجعه خواهند نمود.