قابل توجه اولیای محترم، روز سه شنبه 96/12/22 ساعت 9 الی 9:30 نمایشگاه جابربن حیان در شعبه یک دبستان برگزار می گردد. لذا اولیایی که در این جشنواره شرکت نمودند همراه با تابلوی کارنما و طرح خود حضور داشته باشند.