جلسه اولیا با معلم باران اندیشه روز سه شنبه 97/01/21 ساعت 16 در محل دبستان شعبه (1) برگزار می گردد.
خواهشمند است در ساعت شروع جلسه اولیای محترم حضور داشته باشند.
با تشکر