تقدیر ریاست شورای اسلامی کلانشهر رشت، جناب آقای علوی، از مدیریت دبستان غیر دولتی باران اندیشه و اهدای تقدیرنامه به پنج مدرسه برگزیده در همایش انجمن صنفی معلمان غیر دولتی 

تقدیر ریاست شورای اسلامی کلانشهر رشت از مدیریت دبستان باران اندیشه  تقدیر ریاست شورای اسلامی کلانشهر رشت از مدیریت دبستان باران اندیشه  تقدیر ریاست شورای اسلامی کلانشهر رشت از مدیریت دبستان باران اندیشه