قابل توجه اولیای عزیز اولی هایی که دختران گل آنها در طول سال تحصیلی ،کلاس زبان سفیر شرکت کرده بودند.
جلسات باقیمانده کلاس زبان ،طبق جدول زیر برگزار میشود :
دوشنبه ۹۷/۳/۲۸  ساعت ۱۱ الی ۱۳:۱۵ 
چهارشنبه ۹۷/۳/۳۰ ساعت ۱۱ الی ۱۳:۱۵
شنبه ۹۷/۴/۲ ساعت ۱۱ الی ۱۳:۱۵ 
با تشکر