اولیای محترم پایه های سوم و چهارم خانم فریدونی ، روز دوشنبه ۹۷/۸/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷  ،جلسه با معلم مربوطه برگزار میشود. 
منتظر حضور گرمتان هستیم  
با تشکر