اولیای محترم کلاس پنجم ، روز دوشنبه ۹۷/۹/۱۹ ساعت 16 جلسه با معلم مربوطه برگزار میشود. 
منتظر حضور گرمتان هستیم  
با تشکر