مسابقه ریاضی، تکلیف عملکردی گروهی ریاضی بخش جمع و تفریق کسرها و ساده کردن در کلاس پنجم «الف»

مسابقه ریاضی، تکلیف عملکردی گروهی ریاضی بخش جمع و تفریق کسرها و ساده کردن در کلاس پنجم «الف»  مسابقه ریاضی، تکلیف عملکردی گروهی ریاضی بخش جمع و تفریق کسرها و ساده کردن در کلاس پنجم «الف»