اولیای گرامی، لولین جلسه دیدار با معلم برای پایه های چهارم - پنجم - ششم  در روز دوشنبه 94/07/13 ساعت 17 تا 16 در دبستان باران اندیشه شعبه دو برگزار می گردد.