جلسه آموزشی معلم با اولیای پایه چهارم و پنجم وششم روز یکشنبه مورخ ۹۴/۸/۱۰ ساعت ۱۶ عصر در شعبه دو باران اندیشه برگزار میگردد.