• زهرا نظری راد

  موسس و مدیر دبستان

  موسس و مدیر دبستان هوشمند باران اندیشه

 • مریم محمدی شهرستانی

  مدیر شعبه 2 دبستان

  مدیر شعبه 2 دبستان هوشمند باران اندیشه

 • مریم عسکری

  معاون دبستان

  معاون دبستان باران اندیشه

 • کتایون قریب پارسا

  معاون آموزشی دبستان

  معاون آموزشی دبستان باران اندیشه

 • مریم محمد زاده

  معاون برنامه ریزی

  معاون برنامه ریزی دبستان باران اندیشه

 • طاهره ایجاد کار

  معاون اجرایی دبستان

  معاون اجرایی دبستان باران اندیشه

 • میترا فرزام

  مشاور دبستان

  مشاور دبستان باران اندیشه

 • زهرا صادقی

  معاون آموزشی شعبه 2

  معاون آموزشی شعبه 2 دبستان باران اندیشه

 • لاله نوری

  معاون اجرایی شعبه 2

  معاون اجرایی شعبه 2 دبستان باران اندیشه

 • مریم هویدا

  مسئول آزمایشگاه

  مسئول آزمایشگاه دبستان باران اندیشه

 • زهرا توفیق

  متصدی دفتری

  متصدی دفتری دبستان باران اندیشه

 • سیده مریم صادقی

  معاون پرورشی و معلم قرآن

  معاون پرورشی و معلم قرآن دبستان باران اندیشه

 • احیاء شفتیان نیک

  معلم پیش دبستانی

  معلم پیش دبستانی دبستان باران اندیشه

 • سیمین دخت مهرگان

  معلم پایه اول دبستان

  معلم پایه اول دبستان باران اندیشه

 • سناء داوودی اصل

  معلم پایه اول دبستان

  معلم پایه اول دبستان باران اندیشه

 • مریم امانی

  معلم پایه دوم دبستان

  معلم پایه دوم دبستان باران اندیشه

 • فاطمه نوعی

  معلم پایه دوم دبستان

  معلم پایه دوم دبستان باران اندیشه

 • حنانه پناهی

  معلم پایه دوم دبستان

  معلم پایه دوم دبستان باران اندیشه

 • سپیده کریمی

  معلم پایه سوم دبستان

  معلم پایه سوم دبستان باران اندیشه

 • شهره راجعیان

  معلم پایه چهارم دبستان

  معلم پایه چهارم دبستان باران اندیشه

 • کلثوم محمدی

  معلم پایه پنجم دبستان

  معلم پایه پنجم دبستان باران اندیشه

 • مژگان گلرخ سیاهرودی

  معلم پایه ششم دبستان

  معلم پایه ششم دبستان باران اندیشه

 • نیوشا بیگدلو

  معلم ورزش دبستان

  معلم ورزش دبستان هوشمند باران اندیشه

 • مقدم

  معلم قرآن دبستان

  معلم قرآن دبستان هوشمند باران اندیشه