برگزاری نمایشگاه نقاشی با موضوع تغذیه سالم ، بچه سالم