در اولین روز مهر دانش آموزان پایه های دوم تا ششم در مدرسه حضور یافتند و با جشن اولین روز مهر به استقبال سال تحصیلی جدید رفتند.