به اطلاع می رساند برنامه زمانبندی جلسه آموزشی معلم با اولیا به شرح زیر در دبستان باران اندیشه شعبه (1) و شعبه (2) برگزار میگردد:

روز یکشنبه 94/9/15 : 

پایه های چهارم ، پنجم ، ششم و پیش دبستان «ب» ساعت 15 در باران اندیشه شعبه(2) 

روز دوشنبه 94/9/16 : 

پایه سوم ساعت 15:30

پایه های اول ، دوم و پیش دبستان «الف» ساعت 15 در باران اندیشه شعبه(1) برگذار می گردد.