اجرای مراسم حاملان قرآن ومراسم استقبال توسط گروه فرزانگان دبستان باران اندیشه (۲) در همایش استانی معاونان پرورشی و مشاوران ناحیه دو رشت-۲۸ فروردین سالن دبیرستان شاهد رشت