اولیای محترم دبستان باران اندیشه، لازم است قبل از دریافت کارنامه فرزندتان فرم نظرسنجی هوشمند در سایت دبستان را تکمیل فرمایید. با تشکر

«فرم نظرسنجی هوشمند»

زمانبندی دریافت کارنامه ها به تفکیک کلاسها به شرح زیر می باشد:

کلاس اول: دوشنبه 95/03/10  ساعت 9 تا 11 صبح - شعبه یک

کلاس دوم: یکشنبه 95/03/09  ساعت 9 تا 11 صبح - شعبه یک

کلاس سوم: شنبه 95/03/08  ساعت 9 تا 11 صبح - شعبه یک

کلاس چهارم: سهشنبه 95/03/11  ساعت 9 تا 11 صبح - شعبه یک

کلاس پنجم: سهشنبه 95/03/11  ساعت 9 تا 11 صبح - شعبه یک