اولیای محترم پایه های چهارم، پنجم و ششم باران اندیشه 2 ، جلسه هم اندیشی اولیا با معلمین مربوطه روز دوشنبه 95/07/26 ساعت 15:30 در دبستان باران اندیشه 2 برگزار میشود. 

حضور شما اولیای محترم موجب خرسندی ماست.