اولیای محترم پایه های اول دبستان باران اندیشه، جلسه آموزش و تدریس کتاب های درسی دانش آموزان پایه های اول روز شنبه 95/08/01 ساعت 16 در محل دبستان برگزار می گردد. 

منتظر حضور سبزتان هستیم.