اولیای محترم پایه دوم کلاس خانم امانی، جلسه دیدار با معلم روز دوشنبه 95/08/17 ساعت 15:30 در کلاس دوم «الف» در دبستان باران اندیشه شعبه 1 برگزار می گردد. 

منتظر حضور سبزتان هستیم.