جلسه دیدار با اولیا پایه های چهار و پنج و شش ساعت 15:30روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۶ در شعبه دو باران اندیشه برگزار میگردد و همچنین جلسه دیدار با اولیا پایه پیش دبستان در همان تاریخ راس ساعت 15 در شعبه دو باران اندیشه برگزار میگردد.