اولیای محترم پایه های اول و دوم  :جلسه هم اندیشی  اولیا و معلمین پایه های مذکور به شرح زیر اعلام می شود :

پایه اول  ساعت 16روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۶ و  پایه دوم ساعت 16روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲7 در شعبه یک باران اندیشه برگزار میگردد.