اولياي محترم شركت كننده در كلاس آموزش خانواده، سومين جلسه آموزش خانواده با حضور جناب آقاي دكتر حبيب زاده با موضوع (نقش والدين در خودتنظيمي و پیشرفت تحصيلي دانش آموزان) روز سه شنبه ٩٥/١١/١٢ ساعت ٤ الي ٥ عصر در شعبه (١) برگزاري مي شود.
منتظر قدوم سبزتان هستيم.