قابل توجه اولیای محترم دبستان باران اندیشه: لطفا جهت دریافت کارنامه دانش آموزان و همچنین جلسه ماهانه، اولیای شعبه (1) روز دوشنبه 95/11/25، شروع ساعت 15:30 و خاتمه ساعت 16:30 در کلاس مربوطه در شعبه 1 و اولیای شعبه (2) روز شنبه 95/11/23، «کلاس چهارم ساعت 8 الی 9:30» و «کلاس پنجم و ششم ساعت 9:30الی 11» در شعبه 2 حضور یابند.

با تشکر- دبستان هوشمند پیشرفته باران اندیشه