اولیای محترم شعبه 1 باران اندیشه، جلسه و دریافت روز دوشنبه، به علت فوت مادر یکی از همکاران به روز یکشنبه 95/11/24 ساعت 14 الی 15:30 موکول گردید.

با تشکر دبستان باران اندیشه