قابل توجه اولیای محترم شعبه 1
جلسه هم اندیشی اولیای پایه های اول، دوم و سوم دبستان باران اندیشه شعبه (1) روز شنبه 96/01/26 ساعت 16 الی 17 در محل دبستان شعبه (1) برگزار می گردد.
منتظر قدم سبزتان هستیم.