اولیایی که پیش ثبت نام نموده اند لطفاً تا تاریخ 96/03/31 جهت ثبت نام قطعی به دفتر دبستان مراجعه نمایند. بدیهی می باشد که در صورت عدم ثبت نام قطعی دانش آموزان ورودی جدید جایگزین خواهند شد.
با تشکر 
دبستان باران اندیشه