جلسه معارفه معلم پایه چهارم سرکار خانم راجعیان در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۴ ساعت ۹ صبح در دبستان باران اندیشه  شعبه ۱ برگزار میگردد. 
با تشکر
دبستان باران اندیشه