دخترم گلم «عطیه عسگری» ستاره درخشان از ستاره های دبستان باران اندیشه موفقیت شما را در آزمون استعداد های درخشان به شما و خانواده محترم تبریک عرض می نماییم و از زحمات معلم عزیز سرکار خانم مژگان گلرخ تشکر می نماییم.