قابل توجه اولیای باران اندیشه، جشن شکوفه ها (پیش دبستانی ها و اولی ها) روز چهارشنبه 29 شهریور ساعت 8:30 صبح در شعبه یک دبستان برگزار می شود. لطفا دانش آموزان با لباس فرم دبستان به همراه يك شاخه گل  حضور بهم رسانند.