جلسه آموزش پایه اول دبستان باران اندیشه روز دوشنبه 96/08/01 ساعت 15:30 الی 17:30 در محل دبستان شعبه (1) برگزار می گردد.
ضمناً خواهشمند است در ساعت شروع جلسه اولیای محترم حضور داشته باشند همچنین حضور در این جلسه الزامی می باشد.
با تشکر