قابل توجه اولیای محترم دبستان باران اندیشه، چهارمین جلسه آموزش خانواده با حضور جناب آقای دکتر حبیب زاده «متخصص روانشناسی» با موضوع (مراحل رشد در دختران «6 تا 12 سالگی») در روز سه شنبه 96/10/26 ساعت 15 الی 16 در دبستان شعبه 1 برگزار می گردد.