جلسه هم اندیشی اولیا با معلم باران اندیشه روز یکشنبه 97/01/26 ساعت 16 در محل دبستان شعبه (2) برگزار می گردد.
خواهشمند است در ساعت شروع جلسه اولیای محترم حضور داشته باشند.

با تشکر