به اطلاع نماینده اولیای کلاس ها می رساند روز شنبه 97/02/01 ساعت 10 صبح در دفتر دبستان شعبه 1 حضور داشته باشند. 
با تشکر
مدیریت دبستان باران اندیشه