لطفاً نسبت به پرداخت هزینه سرویس ایاب و ذهاب، علی الحساب مبلغ 500 هزار تومان به شماره کارت 8569-1836-0610-5047 بنام دبستان باران اندیشه و یا شماره حساب 934-175-798-700 بانک شهر بنام دبستان باران اندیشه واریز نمایید و فیش واریزی را تحویل نمایید.

با تشکر