قابل توجه دانش آموزان و اولیای محترم دبستان هوشمند باران اندیشه، جشن شکوفه کلاس اولی ها روز شنبه 31 شهریور ساعت 8:30 صبح در شعبه دو دبستان و جشن شکوفه پیش دبستانی ها روز شنبه 31 شهریور ساعت 10:30 صبح در شعبه یک دبستان برگزار می شود. لطفا دانش آموزان با لباس فرم دبستان حضور بهم رسانند.

آدرس شعبه یک: رشت، گلباغ نماز، کوچه امداد، پیش دبستان و دبستان باران اندیشه

آدرس شعبه دو: رشت، گلباغ نماز، شهرک بهشتی، کوچه شیرخانی، دبستان باران اندیشه