جلسه دیدار با اولیا روز دوشنبه مورخ 97/07/09 پایه های اول و دوم ساعت 15:30 در شعبه دو و پایه های پنجم و ششم ساعت ۱۶ در شعبه یک باران اندیشه برگزار میگردد.

منتظر حضور سبزتان هستیم.

 

با تشکر