جلسه دیدار با اولیا روز یکشنبه مورخ 97/07/15 کلاس چهارم (ب) خانم سلطانی ساعت 15:30 در شعبه یک باران اندیشه برگزار میگردد.

با تشکر