جلسه دیدار با اولیای پایه های اول و دوم، روز سه شنبه مورخ 97/08/29 ساعت 15 در شعبه دو باران اندیشه برگزار میگردد.