ساخت و فوران آتشفشان با انجام آزمایش جوش شیرین و سرکه و آمونیوم دی کرومات در کلاس ششم

ساخت و فوران آتشفشان با انجام آزمایش جوش شیرین و سرکه و آمونیوم دی کرومات در کلاس ششم  ساخت و فوران آتشفشان با انجام آزمایش جوش شیرین و سرکه و آمونیوم دی کرومات در کلاس ششم  ساخت و فوران آتشفشان با انجام آزمایش جوش شیرین و سرکه و آمونیوم دی کرومات در کلاس ششم