فیلم آزمایش علوم، کار با ذره بین و دیدن اجسام با ذره بین از فواصل مختلف در کلاس پنجم «الف»