اولیای گرامی، جلسه دیدار با معلم برای پایه های اول - دوم - سوم در روز شنبه 94/07/11 ساعت 17 تا 16 در دبستان باران اندیشه شعبه یک برگزار می گردد.