جلسه آموزشی اولیا با معلمین دبستان باران اندیشه به شرح زیر می باشد:

جلسه آموزشی با اولیای پایه اول روز دوشنبه 94/08/04 ساعت 3 عصر در دبستان باران اندیشه (شعبه 1) 

جلسه آموزشی با اولیای پایه دوم روز سه شنبه 94/08/05 ساعت 3 عصر در دبستان باران اندیشه (شعبه 1) 

جلسه آموزشی با اولیای پیش دبستانی روز سهشنبه 94/08/05 ساعت 3 عصر در دبستان باران اندیشه (شعبه 1)