جلسه توجیهی دروس فوق برنامه محاسبات ذهنی و رباتیک با حضور مدیر گروه (مهندس رفعتی) در روز سه شنبه 94/08/05 ساعت 17 - 16 در دبستان باران اندیشه (شعبه یک) برگزار میگردد. لذا از کلیه اولیای دانش آموزان جهت شرکت در جلسه فوق دعوت بعمل می آید.